Date of Admission – 24-06-2015

Time – 10-00 am

Sl. No

Name

1

Asik Alom Rahman

2

Salman Ashraf Khan

3

Akangsha Joshi

4

Riha Sarma

5

Gaurav Saraf

6

Jahidul Islam

7

Mirajul Islam

8

Ikbal Hussain

9

Alvish Zaman

10

Fulbar Ali

11

Kholilur Rahman

12

Shahil Ali

13

Mafizur Rahman

14

Kaushik Talukdar

15

Subham Dey

16

Samin Begum

17

Nobiul Islam

18

Manab Sarkar

19

Abul Kalam Azad

20

Salman Hussain

21

Kapillochan Das

22

Gopal Saha

23

Anowar Hussain

24

Saniwara Parbin

25

Wasim Zaman Choudhury

26

Abhishek Das

27

Nilankur Das

28

Ahmed Hussain

29

Al- Imran Ali Hazarika

30

Mustafizur Rahman

 

                                                                                                     Principal

                                                                                     Goalpara College, Goalpara